ADOPTED WORDS FROM THE YIDDISH

—————–variety————-

Here’s a sampling of commonly used Yiddish words:

bubbe, bupkes, chutzpah, feh!, gelt, glitch, gornisht, kibbitz, klutz, knish, kosher, kvetch, lox, mazel, Mazel Tov, mensch, macher, maven, megillah, mishegoss, nebbish, noodge, nosh, nu, nudnik, oy, plotz, shlemiel, shlep, shlimazel, shmaltz, shmatte, shmendrik, shmooze, shmutz, shtick, shvitz, tsouris, yenta, yutz, and zaftig.


About this entry